روابط عمومی

 

                                            

 

                   نشانی :خیابان شهید مطهری،نرسیده به سهروردی ،پلاک 130

 

                                      

                                            تلفن روابط عمومی  : 88820735


etehran@farhang.gov.ir   : نشان اینترنتی                                          

 

                           پست الکترونیکی  :  shtehran.tehran@farhangmail.ir