معرفی بخش های اداره

رئیس اداره 

 

مسئولین واحدها 

       

       

 

 نظارت و بازرسی

   

   

 

 تبلیغات

   

 

 امور فرهنگی ، هنری و رسانه ای

       

    

 

 امور اداری و مالی

     

 

 حراست