شاگرد اول شو

هانیه محسنی

شاگرد اول مقطع ابتدائی با معدل خیلی خوب

پذیرفته شده تیزهوشان (فرزانگان یک)


فاطمه سلیمانی

شاگرد اول پایه سوم ابتدایی با معدل خیلی خوب

زهرا سلیمانی

شاگرد اول پایه سوم ابتدایی با معدل خیلی خوب

فاطمه گودرزی

شاگرد اول پایه دوم ابتدایی با معدل خیلی خوب

نیما علیزاده

شاگرد اول مقطع ابتدایی ورودی دبیرستان شهید فهمیده