ارتباط با رئیس اداره

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

علی اکبر شیرکوند

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران

تلفن: 5-88841231

پل ارتباطی با رئیس اداره

ravabet.shtehran@farhangmail..ir

نشانی: خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان سهروردی، شماره 130