• نشر

نتایج آزمون  آذر 97

نتایج آزمون آبان 97

نتایج آزمون مهر 97 

نتایج آزمون 8 اردیبهشت 97 

https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2018/04/622410_orig.pdf?t=636605258396678598

نتایج آزمون 29 بهمن 96 

https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2018/02/609141_orig.pdf?t=636554144773013863 

نتایج آزمون 25 آذرماه 96 

https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2018/01/597142_orig.pdf?t=636521328936738917

نتایج آزمون 11 آذرماه 96 

https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2017/12/585116_orig.pdf?t=636484180666597922 

نتایج آزمون 23 مهرماه 96 

http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2017/10/545605_orig.pdf?t=636442660617888057 

نتایج آزمون 26 شهریور 96 

http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2017/09/535170_orig.pdf?t=636413323661813329 

نتایج آزمون 24 مرداد 96 

http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2017/08/523741_orig.pdf?t=636384787409544601

نتایج آزمون 17 تیرماه 96 

http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2017/07/483232_orig.pdf?t=636353770264303389 

نتایج آزمون 7 خرداد 96 

http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2017/05/470158_orig.pdf?t=636315790944987468 

نتایج آزمون 2 اردیبهشت 96 

http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2017/05/465231_orig.pdf?t=636298464654127794 

نتایج آزمون 17 اسفند ماه  

http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2017/04/457869_orig.pdf?t=636269866981536341 

نتایج آزمون 4 دی ماه  

http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2016/12/431402_orig.pdf?t=636187786576738476 

نتایج آزمون 2 آذرماه  

 http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2016/11/421638_orig.pdf?t=636157576201126080

 

نتایج آزمون 2 آبان ماه 

 http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2016/10/412593_orig.pdf?t=636133301775430292

نتایج آزمون 9شهریور 

نتایج آزمون  18 مرداد

 

نتایج آزمون 22تیر

 

17خرداد 

  http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2016/06/369444_orig.pdf?t=636014183826299134

 12 اردیبهشت

95http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2016/05/355995_orig.pdf?t=635977075185599152

 

30 فروردین 95

http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2016/04/354724_orig.pdf?t=635972727931955748 

 

4 اسفند ماه

1394http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2016/04/348842_orig.pdf?t=635952067180336759 

13 بهمن ماه 1394 

 http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2016/02/339680_orig.pdf?t=635912297182646737

28 دیماه 1394 

 

2دیماه 1394 

 

10 آذرماه 1394

17آبانماه 1394 

 

4 آبانماه 1394

29 شهریور 1394 

 

26 مرداد 1394

14 شهریور 1394